نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / مدیریت دانشکده فنی ومهندسی

مدیریت دانشکده فنی ومهندسی

رياست   دانشكده

 

نام ونام خانوادگی: آقاي جواد اشكبوس

ایمیل دانشگاهی: ashkboos@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتی: اثر تابش برگياهان، فيزيك ورزش ، تابش هاي هسته اي ، تعيين مركز جرم اجسام ناهمگن

مديرگروه دروس: فيزيك

معاون آموزشي و دانشجوئي دانشكده 

 

نام ونام خانوادگی: دكتر مهدي نصري

ایمیل دانشگاهی: nasri_me@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتي : رايانش نرم (الگوريتم هاي ابتکاري،شبکه هاي عصبي، سيستم هاي فازي)، پردازش تصوير، کنترل هوشمند. بيومتريک. پردازش سيگنال و تصوير پزشکي

مديرگروه رشته هاي: مهندسي پزشكي

مدير گروه تحصيلات تكميلي

نام ونام خانوادگی: دكتر محمد حسين ارشادي

ایمیل دانشگاهی: ershadi @iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : الكترونيك قدرت ،طراحي ماشين هاي الكتريكي
مديرگروه رشته هاي: دكتري وكارشناسي ارشد برق

مدير گروه

كارشناسي

قدرت و كنترل

 

نام ونام خانوادگی: دكتر حامد خدادي

ایمیل دانشگاهی: khodadadi@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتي : كنترل خطي و غير خطي، تئوري آشوب، پردازش تصوير، کاربرد روشهاي کنترلي در تشخيص و درمان بيماريها

مديرگروه رشته هاي: مهندسي برق (قدرت-كنترل)

مدير گروه

ارشد آمار اقتصادي و اجتماعي ورياضي

 

نام ونام خانوادگی: دكتر سعيد قبادي

ایمیل دانشگاهی: ghobadi@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتي : تحقيق در عمليات-بهينه سازي-تحليل پوششي داده ها

مديرگروه دروس: رياضي

مدير گروه

كامپيوتر

 

نام ونام خانوادگی: مهندس رسول بيك

ایمیل دانشگاهی: beik@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتي : سيستم هاي MIS، مهندسي نرم افزار ،تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها، رايانش ابري، بهبود مصرف انرژي در حوزه فناوري اطلاعات

مديرگروه : رشته هاي كامپيوتر

رئيس اداره پژوهش دانشكده

 

نام ونام خانوادگی: دكتر ميلاد دولتشاهي

ایمیل دانشگاهی: dolatshahi@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتي : ماشينهاي الكتريكي ودرايو،ديناميك و پايداري سيستم هاي قدرت،كنترل توان راكتيو